Oznanila za 30. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22,36–40)

BESEDA O BESEDI

BODI VESEL IN POLN LJUBEZNI Mt 22,34–40

To, da je največja zapoved ljubiti Boga z vsem srcem, dušo in mišljenjem, ter bližnjega kakor samega sebe, to poznamo. Sprašujem pa se, če imamo takoj v mislih, kaj pomeni ljubiti. Ljubiti, kaj je to? Meni pomeni ljubiti, veseliti se. Veseliti se Boga, bližnjega in sebe. Veselje je znamenje ljubezni! Je to veselje v nas? Prepričan sem, da v nas kristjanih ni dovolj veselja. Da kristjani nismo znamenje veselja v tem svetu. Veselje izvira iz hvaležnosti. Če se zavedamo, kaj vse nam je podarjeno, potem se lahko veselimo darovalca, če ta misel zmanjka, ni veselja. Če v nas ni zavesti, da nam je vse podarjeno, da nas Bog dobesedno razvaja z darovi, potem je v nas tema, praznina, dolgčas. In ljubiti Boga pomeni biti hvaležen, biti vesel, za vse, kar mi podarja. Kakor se postavljam za razsodnika njegove dobrote, sem višji od njega in ljubezni ni več, ni veselja. Če v meni ni veselja nad vsem, kar prejemam, ni ljubezni do Boga. Si vesel življenja in vsega, kar ti je podarjeno?
Ljubiti bližnjega pomeni, veseliti se ga? Resnična ljubezen je v tem, da želimo videti drugega in dobro v njem, tudi ko se to skrije. To pomeni, da se ga razveselim, ko ga srečam. Sem pozoren, ga opazim, vem, kaj se v njem dogaja, hočem biti z njim. Ljubezen do bližnjega se najprej kaže v tem, kako ga pozdravim in kaj mu s pozdravom sporočam. Danes se z mobiteli in drugimi ekrani razvija čista ignoranca. Ko drugega ne pozdravim, pomeni, da zame ne obstaja, da me drugi vedno moti in mi je popolnoma odveč. To ni ljubezen!
Potem smo še pri ljubezni do sebe. Veseliti se sebe je zame preprosto mogoče predvsem iz zavesti, da me Bog ljubi. Če lahko trdno verjamem, da me Bog ljubi, je mogoče reči: lepo je, da sem. Če tega ne verjamem, sem hitro namesto v ljubezni v samoljubju. Poln lastne hvale in domišljavosti. Jezus nas danes spominja na temelj našega življenja, ki je ljubezen. Ta pa se kaže v veselju. Naj nam Bog množi hvaležnost, da bo med nami več veselja in ljubezni. (po: E. Mozetič)

30. nedelja med letom – žegnanjska

Evangelist Matej nas danes opominja, da se celotni Božji zakon lahko povzame z ljubeznijo. Na vprašanje učitelja postave, katera je največja zapoved, Jezus odgovori s popolno preprostostjo: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved.« (Mt 22,37–38) V resnici je poglavitna potreba za vsakogar izmed nas, da je Bog prisoten v našem življenju. Kot pravi Sveto pismo, mora prodreti v vse plasti našega bitja in jih popolnoma napolniti: srce ga mora poznati in dopustiti, da se ga dotakne; in tako tudi duh, sile našega hotenja in odločanja, kot tudi um in misli. Jezus v evangeliju nato doda še drugo zapoved, za katero pravi, da je podobna prvi: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22,39) Jezus želi s tem opozoriti, da je ljubezen do bližnjega prav tako pomembna kot ljubezen do Boga. Vidno znamenje, s katerim kristjan svetu pokaže in pričuje o Božji ljubezni, je prav ljubezen do bratov. V različnih okoliščinah in z različnimi karizmami so mnogi svetniki dopustili, da jih je Božja ljubezen preoblikovala, in k njej so usmerili celo svoje življenje. Tako so postali »zgled vsem verujočim« (1 Tes 1,7). In k temu Jezus danes vabi tudi nas. (po: Benedikt XVI.)

ŽEGNANJSKA NEDELJA

Vsaka posvečena cerkev, župnijska in podružnična, slovesno praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik zavetnika in godove tistih svetnikov ali blaženih, ki so zastopani v cerkvi poleg zavetnika in so med bolj priljubljeni v določenem okolju.
V tistih cerkvah, pri katerih obletnice posvetitve (več) ne poznajo, obhajamo obletnico posvetitve v zadnjo oktobrsko nedeljo, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo za obletnico posvetitve izbrati tudi druge posvečene cerkve, zlasti starejše.
Tako je danes tudi praznik posvetitve naših 4 cerkva. Hvala za ta svetišča med nami. Hvala našim prednikom , ki so jih zgradili in tako lepo okrasili in vsa stoletja vzdrževali. Sedaj skrb zanje na nas. Posebna zahvala gre 8 cerkvenim ključarjem, krasilkam in vsem, ki se v njih zbirate k bogočastju, da so hiše molitve in z darovi omogočate obnove.
Letos sta bila največ pozornosti deležna dva zvonika: v gomilskem je bilo obnovljeno stopnišče, v šmatevškem pa zamenjan veliki zvon.

Vsem dobrotnikom Bog povrni!

Naslovljeno na vas

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV – 1.11.
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih. Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, “radujemo poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potujemo obljubljeni sreči naproti”.

SPOMIN VERNIH RAJNIH – 2.11.
Rimski martirologij ali koledar, v katerem so zaznamovali sprva obletni- ce svetih mučencev, kasneje pa tudi drugih od Cerkve razglašenih svetnikov, naznanja spomin vseh vernih rajnih s temi jedrnatimi besedami: »Danes je slovesni spomin vseh umrlih vernikov. Pravkar se je Cerkev kot skupno nežna čuteča mati potrudila, da bi poveličevala s primernimi slavospevi vse svoje otroke v nebeškem veselju. Zdaj pa bi v svoji materinski skrbi vsem svojim otrokom, ki trpijo v kraju očiščevanja, s svojo mogočno priprošnjo pri Kristusu, svojem Gospodu in Ženinu, rada pomagala, da bi čim prej mogoče bili sprejeti v občestvo nebeščanov.«
Odpustki: v teh spominskih dneh lahko prejmemo popolne ali delne odpustke, če pristopimo k zakramentu spovedi – to je lahko več dni prej ali pozneje, če prejmemo sv. obhajilo, obiščemo cerkev ali pokopališče, molimo po papeževem namenu Vero, Očenaš, Zdravamarijo, čast bodi. Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah.
Sveče Karitas. Našim rajnim bomo še zlasti v teh dneh prinašali cvetje in prižigali sveče. Pri tem bodimo zmerni. Bomo pa za rajne naredili dobro delo, če bomo nabavili sveče Karitas in s tem pomagali potrebnim. Na voljo so v cerkvi. Hvala!

MAŠNI NAMENI

NED – 30.10.
30. ned. med letom
Žegnanjska nedelja
Felicijan, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Bernardko Vasle
Prehod na zimski čas

PON – 30.10.
Marcel, mučenec
17.00 za +Ivana in Štefanijo Rančigaj in njune

TOR – 31.10.
Bolfenk (Volbenk), škof
17.00 za +družino Korun iz Velenja
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 1.11. d. p. d.
V S I S V E T I
Pri vseh sv. mašah je darovanje za sv. maše za rajne in za cerkev. Bog povrni
10.00 za +Viktorja in vse Vovkove, spoved
14.00 za vse župljane – žive in rajne
Molitve na gomilskem pokopališču
16.00 za +Marijo in vse Petrovčeve (v Šentrupertu)
Molitve na šetrupertskem pokopališču
18.00 molitev rožnega venca za rajne — župnijska cerkev

ČET – 2.11.
Spomin vernih rajnih
7.30 po papeževem namenu
16.00 za + Ivana Novaka (v Šentrupertu)
17.00 za vse verne rajne

PET – 3.11. prvi petek
Viktorin Ptujski, škof
17.00 za +Marijo Rojnik
Litanije Jezusovega srca

SOB – 4.11. prva sob.
Karel Boromejski, škof
17.00 za +Ferdinanda Orožima, Jalovčeve
Litanije Matere Božje

NED – 5.11.
31. ned. med letom
zahvalna nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)

V tem tednu: bo prevladovala misel na onostranstvo in vse, ki so že tam

Dežurni ministranti: Matevž in Tjaž Basle, Lana Kronovšek, na praznike vsi
Bralci: v praznikih bodite na razpolago, ko boste pri bogoslužju; v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin; II. Matic Basle, Simeona Rakun
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila za 29. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,17–21)

BESEDA O BESEDI

BODIMO TUDI MI MISIJONARJI Mt 22,15–21

Bog nam je zaupal svoje največje darove: naše življenje, življenje drugih, mnogo različ- nih darov za vsakogar. In te dobrine ne predstavljajo nečesa, kar se hrani v sefu, am- pak predstavlja klic: Gospod nas kliče k pogumnemu in ustvarjalnemu prizadevanju, da bi darovi obrodili sadove. – Misijonar postanemo tako, da živimo kot priče: da z življe- njem pričujemo, da poznamo Jezusa. Življenje je tisto, ki govori. Priča je ključna bese- da, beseda, ki ima isti koren kot beseda mučenec. In mučenci so prvi pričevalci vere: ne z besedami, ampak z življenjem. Vedo, da vera ni propaganda, ampak je spoštljiv dar življenja. Živijo tako, da širijo mir in veselje, ljubijo vse, tudi sovražnike, iz ljubezni do Jezusa. Kako bi potem lahko mi, ki smo odkrili, da smo otroci nebeškega Očeta, zamol- čali veselje nad tem, da smo ljubljeni, gotovost, da smo vedno dragoceni v Božjih očeh? To je oznanilo, ki ga pričakujejo ljudje. In to je naša odgovornost. Ta mesec se vprašaj- mo: Kakšno je moje pričevanje? – Kdor je z Jezusom, ve, da imaš tisto, kar daš, da se poseduje to, kar se daruje; in skrivnost tega, da bi imeli življenje, je, da ga darujemo. Živeti opustitev pomeni zanikati svojo poklicanost: opustitev je nasprotno od poslanstva. Vedi, da nihče ni izključen iz poslanstva Cerkve. Gospod kliče tudi tebe. Kliče vaju, dru- žinski oče in mama; tebe, mlad človek, ki sanjaš velike stvari; tebe, ki delaš v tovarni, v trgovini, na banki, v restavraciji; tebe, ki si brez dela; tebe, ki si na bolniški postelji … Gospod te vabi, da postaneš dar tam, kjer si, tak, kot si, s tistim, ki je ob tebi; da ne bi zgolj prenašal življenja, ampak ga podarjal; da se ne bi smilil samemu sebi, ampak bi dopustil, da bi te izdolble solze tistih, ki trpijo. Pogum, Gospod od tebe veliko pričakuje. Prav tako pričakuje, da bi kdo imel pogum oditi tja, kjer najbolj manjkata upanje in do- stojanstvo, tja, kjer preveč ljudi še vedno živi brez veselja evangelija. »Moram iti sam?« Pojdi, Gospod te ne bo pustil samega; s tem ko boš pričeval, boš odkril, da je Sveti Duh prišel pred teboj, da ti pripravi pot. Pogum, ponovno najdi svojo rodovitnost v veselju poslanstva. (po: E. Mozetič)

29. nedelja med letom – misijonska, zakonski jubileji

DRAGI ZAKONCI JUBILANTI!

Danes zakonci v naši župniji – najprej v župnijski cerkvi, nato v Domu srečanj, skupaj praznujete enega od pomembnejših jubilejev svoje poroke. Z vami se veseli, se za vas Bogu zahvaljuje in vam iskreno čestita vse naše občestvo. Bog naj vas blagoslavlja in osrečuje na nadaljnji skupni poti!
Naj vaše pričevanje, da je kljub preizkušnjam vredno stopiti na pot zakonskega stanu, ga zaznamovati z zakramentalnim pečatom Božje ljubezni in v njem vztrajati, vzpodbudi pare, ki stopajo na skupno pot, ali že hodijo po njej, da bodo pred oltarjem izrekli svoj življenjski »da«. Tako se bodo čez leta tudi lahko pridružili vašemu praznovanju zakonskih jubilejev.

MISIJONSKA NEDELJA 2023

Misijonsko nedeljo obhajamo na to nedeljo 22. oktobra. Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje je letos v Dornberku. Ob 15. uri je molitvena ura, ob 16. uri pa bo slovesno somaševanje vodil koprski škof msgr. Jurij Bizjak. Po maši bo sledil program s pričevanji navzočih misijonarjev. Vabljeni smo duhovniki in verniki iz vse Slovenije, posebej člani Misijonske molitvene zveze. Praznovanje je letos posebej posvečeno velikemu slovenskemu misijonarju Ernestu Saksidi, katerega 10. obletnico smrti letos obhajamo. Misijonsko nedeljo obhajamo tudi po župnijah.
Več o misijonskem oktobru in misijonski nedelji – na spletni strani MSS – www.missio.si

V pripravi na Misijonsko nedeljo smo Papeške misijonske družbe v sodelovanju po celem svetu pripravile misijonski video k letošnjemu geslu. V njem tudi letos sodeluje nekaj slovenskih misijonarjev. Jih prepoznate? Video s slovenskimi podnapisi je objavljen na tej povezavi na youtube kanalu Misijonskega središča Slovenije. Vabljeni k ogledu.

Papež je za letošnjo poslanico izbral geslo: »Goreča srca, noge na poti«. Celotno poslanico lahko preberete v Misijonskih obzorjih, na internetu.

Naslovljeno na vas

ZA ZVESTO LJUBEZEN

Gospod Bog, prosimo te, da bi kot možje in žene, kot prijatelji in bližnji izražali spoštovanje, s kakršnim je tvoj Sin Jezus Kristus ljubil ljudi, da bi bili srečni v njegovem duhu in verovali, da si ti vir vse ljubezni.
Gospod Bog, človeka si ustvaril kot moškega in žensko, ti veš, da ni dobro biti sam. Obnovi svoje vezi človeka do človeka in povezavo srca s srcem. Bodi nam blizu kot telo drugega in naj na telesu okusimo, da je dobro vse, kar si ustvaril.
Gospod Bog, z ljudmi si povezan v zakonu, z vsakim od nas si se združil. Prosimo te, naj okusimo tvojo zvestobo v srečnih dneh. In v tvojem imenu naj najdemo moč, da bi vse, ki so nam zaupani, ljubili in spoštovali, jim vse življenje ostali ob strani, jim bili zvesti do smrti, do tvoje večnosti. (Huub Oosterhuis)

V mesecu oktobru nas spremljajo trije »služabniki«, ki so obrodili obilo sadu. Pot nam kaže sv. Terezija Deteta Jezusa, ki je iz molitve naredila gorivo za misijonarsko dejavnost v svetu. To je tudi mesec rožnega venca. Koliko molimo za širjenje evangelija, da bi se spreobr- nili od opuščanja k poslanstvu? Potem je sv. Frančišek Ksaverij, eden izmed velikih misijonarjev Cerkve. Tudi on nas predrami: ali izstopamo iz svojih oklepov, smo sposobni pustiti svoje lagodnosti zaradi evangelija? Prav tako častitljiva Pauline Jaricot, delavka, ki je s svojim vsakda- njim delom podpirala misijone: z darovi, ki jih je odtegovala od plače, je začela ustanove, iz katere so nastale današnje Papeške misijonske družbe.
In mi, ali storimo iz vsakega dneva dar, da bi presegli prelom med evangelijem in življenjem?
Prosim vas, ne živimo »zakristijske« vere. Zgledujmo se po evangeliju in ga udejanjimo! (po: E. Mozetič)

V tem mesecu se v Rimu dogaja sinodalno zasedanje. Molimo k Svetemu Duhu, naj razsvetljuje, navdihuje in usmerja to dogajanje.

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot,
po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.

MAŠNI NAMENI

NED – 22.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Janez Pavel II., papež
7.00 češčenje
7.30 za zdravje (V.)
10.00 za vse župljane -zlasti zakonske jub.
Slovesnost zakonskih jubilejev
Danes je darovanje za misijone

PON – 23.10.
Janez Kapistran, duhovnik
18.00 za +Španove

TOR – 24.10.
Anton M. Klaret, škof
18.00 za +Ljudmilo Jelen
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 25.10.
Darinka, mučenka
Dan suverenosti, d. p.
18.00 za +Boldinove

ČET – 26.10.
Lucijan, mučenec
18.00 za +Pavlo Polak

PET – 27.10.
Sabina Avilska, muč.
18.00 za +Marijo (Minko) Kunst

SOB – 28.10.
Simon in Juda Tadej
18.00 za +Alfonza Tekavca –oblet.

NED – 29.10.
30. ned. med letom
Žegnanjska nedelja
Felicijan, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za Bernardko Vasle
Prehod na zimski čas

V tem tednu:
Dežurni ministranti: Anamarija in Timotej Jordan
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Jure Vasle; II. Saša Pikl, Anže Rožič
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila za 28. navadno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. (Mt 22,8–10)

BESEDA O BESEDI

ŽENIN VABI NA SVATBO TUDI VSAKOGAR IZMED NAS Mt 22,1–14

Prilika, ki smo jo slišali, nam govori o Božjem kraljestvu kot o svatbi. Glavna oseba je kraljev sin, ženin, v katerem z lahkoto prepoznamo Jezusa. V priliki ni nikoli omenjena nevesta, temveč le številni povabljeni, tako želeni in pričakovani. Ti povabljeni smo mi, vsi mi, kajti z vsakim od nas želi Gospod obhajati svatbo. Svatba je začetek občestva za vse življenje in to želi Bog za vsakega od nas. Naš odnos z Njim ne more biti samo odnos, kot je med kraljem in vdanim podanikom, med gospodarjem in zvestim služabnikom ali pa med učiteljem in poslušnimi učenci, temveč je odnos ljubljene neveste in ženina. Ali drugače rečeno, Gospod nas želi, nas išče in nas vabi in mu ni dovolj, če samo izpolnjujemo dolžnosti in spoštujemo njegove zapovedi, temveč hoče z nami resnično občestvo življenja, odnos v medsebojnem dialogu, zaupanju in odpuščanju.
Krščansko življenje je ljubezenska zgodba z Bogom, v kateri Gospod zastonjsko prevzame pobudo in v kateri se nihče ne more hvaliti, da ima povabilo samo on. Nihče ni privilegiran pred drugim, je pa privilegiran pred Bogom. Vprašamo se lahko, če vsaj enkrat na dan »izpovemo« Gospodu svojo ljubezen do njega, če se med tolikimi besedami spomnimo tudi nanj. Če se izgubi ljubezen, krščansko življenje postane nerodovitno, postane telo brez duše, nemogoča moralnost, skupek načel in zakonov. A Bog pričakuje življenjski odgovor, odgovor ljubezni. Nevarnost tiči v rutinskem krščanskem življenju, ko smo brez zagona, brez navdušenja ter zadovoljni z običajnim. Poživimo torej »spomin na ljubezen«, saj smo ljubljeni, povabljeni na svatbo, ker je vsak dan čudovita priložnost, da odgovorimo na povabilo.
Evangelij nas opozarja, da je povabilo lahko tudi zavrnjeno. Številni povabljeni so rekli ‘ne’, ker so bili zasedeni s svojimi interesi in ker niso bili pripravljeni vstopiti v to, kar zahteva ljubezen. Poglejte, prav zaradi tega se tudi mi kdaj oddaljimo od ljubezni. Ne obračajmo se v smer, da bi naše življenje postalo prazno. (po: E. Mozetič)

28. nedelja med letom

Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti
sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. 
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 
A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski.
Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu
v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. (Flp 4,12–14.19)
 
Apostol Pavel danes v drugem berilu hvali Filipljane zaradi njihovega daru, za »soudeležbo pri njegovi stiski«. Njihovo darežljivost jim povrne z molitvijo. Njegova molitev je več kot prošnja. Je tolažba in hvalnica obenem. Bog bo vse njihove potrebe – naj si bodo materialne ali duhovne – po bogastvu svoje velike milosti potešil z veličastvom v Kristusu Jezusu. Bog jim daje delež pri tem veličastvu. To je največji dar, na katerega sploh moremo upati. Grška beseda za veličastvo (doxa) pomeni tudi oblika ali forma. S tem ko nam Bog daje delež pri Jezusu Kristusu, nam podarja sijaj Božjega življenja. Vodi pa nas tudi v enkratno podobo, ki jo je namenil vsakemu od nas. Po Jezusu Kristusu najdemo svoj lastni jaz, svojo enkratno, neokrnjeno, prvotno in brezhibno podobo, ki si jo je Bog naredil o nas.
Kakšen okus pa zapuščaš ti s svojimi besedami, s svojim izžarevanjem? Kakšen »vonj« izhaja od tebe? Kako se počuti tisti, ki mu nekaj podariš? Se čuti obdarovan, počaščen ali ponižan? Božje veličastvo, Božji sijaj, ki je zasijal v Jezusu Kristusu, je tudi v tebi! Bog bi te rad privedel v tvojo enkratno, edinstveno podobo. (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

Če današnje prvo berilo poudarja Božjo zvestobo lastni obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru.
Gospod nas vsak dan vabi, da se udeležujemo evharistije »v svatovskem oblačilu« njegove milosti, saj je ta vnaprejšnje okušanje večne gostije v nebesih. Če z grehom umažemo ali celo raztrgamo to oblačilo, nas Božja dobrota ne zavrne ali celo prepusti naši usodi, temveč nam ponudi z zakramentom sprave možnost, da za praznovanje spet pridobimo svatovsko oblačilo. (po: Benedikt XVI)

Naslovljeno na vas

Zvon v šmatevški cerkvi se dobro privaja na novo okolje in novo službeno mesto, hvala vsem, ki ste se preteklo nedeljo udeležili njegove predstavitve in zahvale za to pomembno izboljšavo zvonjenja v šmatevškem zvonike. Hvala vsem, ki ste ali še boste prispevali za poravnavo stroškov zamenjave. Bog povrni tudi vsem, ki ste pripravili zvonik za ta poseg – gasilci odstranili sršenje gnezdo, g. cerkvena ključarja, ki sta z nekaterimi, ki so priskočili na pomoč, povečala lino zvonika in jo nato zopet spravila v prvotno stanje. … Naj ta zvon čim dlje in čim lepše opravlja svoje poslanstvo! Mi pa mu prisluhnimo, ko nas bo vabil k vsakdanji molitvi ali bogoslužju v šmatevško cerkev.
Odsluženi zvon pa boste lahko obiskali pri župnišču. Hitro pa boste na njem opazili razpoko, ki mu daje status odsluženega. Dokončno naj bi našel mesto nekje pri cerkvenem obzidju.

Vabilo

DRAGA ZAKONCA

Letos slavita pomembno obletnico poroke. Ozirata se nazaj na tisti dan, ko sta pred oltarjem izrekla svoj nepreklicni »Da«. Z zaupanjem gledata naprej – na pot pred vama. Vajinega jubileja se veselijo vajini najdražji, pa tudi vsa župnija. Zato vaju vabimo, da se v nedeljo, 22. oktobra 2023 udeležita slovesnosti zakonskih jubilantov, ki bo ob 10.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa še družabnega srečanja v župnijskem Domu srečanj. To bo lepa priložnost za zahvalo Bogu in poživitev medsebojne povezanosti na skupni življenjski poti.
Vabilo na to skupno praznovanje velja za vse pare, ki ste letos že ali še boste obhajali 5. 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. obletnico poroke in vse, ki ste že bili zlati. Za vse, ki ne boste dobili vabila na vaš naslov, ker nam manjkajo podatki, naj velja to skupno vabilo.
Hvaležni vama bomo, če bosta svojo udeležbo najavila (ni pa nujno) na: Župnija Gomilsko – tel. (03) 572 61 98 Vnaprej: »Hvala!«
V pričakovanju vajine udeležbe vaju toplo pozdravljamo.

Župnijski pastoralni svet in vaš župnik

V tem mesecu se v Rimu dogaja sinodalno zasedanje. Molimo k Svetemu Duhu, naj razsvetljuje, navdihuje in usmerja to dogajanje.

MAŠNI NAMENI

NED – 15.10.
28. ned. med letom
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mihaela in Adelo Drča in Stvarnikove

PON – 16.10.
Hedvika, kneginja
18.00 za +Gerharda Seitla

TOR – 17.10.
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
18.00 za +Elizabeto Obreza
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 18.10.
Luka, evangelist
18.00 za +Marijo Juhart

ČET – 19.10.
Izak, mučenec
18.00 za +Vikija Jelena -30. dan

PET – 20.10.
Irena (Mira), mučenka
18.00 za +Ido Lazar

SOB – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.00 za +Tilko Juvan

NED – 22.10.
28. ned. med letom
Misijonska nedelja
Janez Pavel II., papež
7.00 češčenje
7.30 za zdravje (V.)
10.00 za vse župljane -zlasti zakonske jub.
Slovesnost zakonskih jubilejev
Danes je darovanje za misijone. Bog povrni!

V tem tednu:
Sestanek sodelavcev Karitas bo ta ponedeljek ob 18.45
Srečanje za starše veroučencev 7. razreda bo v četrtek ob 16.30 uri v Domu srečanj. Vsi starši prav lepo vabljeni!

Napoved: Slovesnost zakonskih jubilejev bo v ned., 22. okt. ob 10. uri.

Dežurni ministranti: Mitja Mak, Maks Turnšek, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. na razpolaga naj bodo tisti, ki bodo pri prvi sv. maši; II. zakonca jubilanta
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila za 27. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21,42–43)

BESEDA O BESEDI

POSTANIMO ŽIV IN BOGAT VINOGRAD Mt 21,33–43

Današnji evangeljski odlomek na alegoričen način pripoveduje opomine prerokov, ki so jih izrekli skozi zgodovino Izraela. Ta zgodovina pripada tudi nam, saj gre za zavezo, ki jo je Bog hotel skleniti s človeštvom, in je k temu poklical tudi nas. Ta zgodovina zaveze, kakor vsaka ljubezenska zgodovina, pa ima svoje pozitivne trenutke, pa tudi izdaje in zavrnitve. Da bi razumeli, kako Bog Oče odgovarja na zavrnitev in zavračanje svoje ljubezni ter predloga svoje zaveze, evangeljski odlomek položi na ustnice gospodarja vinograda vprašanje: ‘Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?’. To vprašanje poudari, da Božje razočaranje glede zlobnega obnašanja ljudi ni zadnja beseda! Tu je torej velika novost krščanstva, saj torej Bog, kljub temu da je razočaran nad našimi napakami in grehi, ne prelomi svoje besede, se ne zaustavi, predvsem pa se ne maščuje! Bog se ne maščuje! Bog ljubi in nas čaka, da nas objame.
Preko ‘zavrženih kamnov’ – in Kristus je prvi kamen, ki so ga zidarji zavrgli – preko stanja slabosti in greha, Bog še naprej daje v obtok ‘novo vino’ iz svojega vinograda, to je usmiljenje. To je ‘novo vino’ iz Gospodovega vinograda. Samo ena ovira je lahko pred to vztrajno in nežno Božjo voljo, in to je naša nadutost, ošabnost, ki včasih postane tudi nasilna! Pred takšno držo, in kjer ni sadov, pa Božja Beseda ohrani svojo moč grajanja in opominjanja: ‘Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.’
Nujnost, da s sadovi odgovorimo na Gospodov klic, nas kliče postati njegov vinograd, pomaga nam razumeti, kaj je novo in izvirno v krščanstvu. To ni skupek moralnih predpisov in norm, temveč je predvsem predlog ljubezni, ki jo je Bog po Jezusu storil in še naprej dela človeštvu. Je povabilo, da vstopimo v to zgodovino ljubezni in postanemo živ in odprt vinograd, bogat s sadovi in upanjem za vse. Zaprt vinograd lahko namreč postane divjina ter rodi le divje grozdje. (po: E. Mozetič)

27. nedelja med letom—šmatevška nedelja /z zamikom/

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. (Flp 4,8–9)

Apostol Pavel v današnjem drugem berilu našteva, katere kreposti naj kristjani živijo. Živijo naj resnico, namesto da letajo za navideznimi vrednotami družbe in njihovimi iluzijami. Uresničujejo naj nravno dobro, to , kar se spodobi, kar je častno. Pravičnost je osrednja krepost. Pomeni, da sem pravičen sam do sebe in do svoje narave, pa tudi do ljudi v njihovi vsakokratni posebnosti. In kristjani naj v svojem življenju odsevajo notranjo čistost. Pri tem naj ne izžarevajo ostrine, ampak ljubeznivost. S svojim načinom življenja naj se ljudem priljubijo in sami uresničujejo tiste kreposti, ki jih najdejo v svojem okolju. Tedaj bodo ljudje v njihovi okolici čutili, da kristjani niso obskurtna sekta, ampak s svojim življenjem uresničujejo pravo človečnost.
Pavel opozarja kristjane v Filipih na vrednote poznane iz grške filozofije, in jih vzpodbuja, naj uresničujejo to, kar so videli in slišali pri njem. Ne gre le za nauk, ki ga je Pavel oznanjal, ampak tudi za njegov zgled, ki jim ga je dal s svojim življenjem. On sam je očitno uresničil vse človeške kreposti in vrh tega s svojim obnašanjem izžareval duha Jezusa Kristusa. Kreposti naj bodo napolnjene z Jezusovim duhom. Tedaj izžarevajo človečnost, ki je v Jezusu na enkraten način zasijala v tem svetu.
Katere kreposti pa so tebi pomembne, da bi tvoje življenje lahko uspelo? Kateri ljudje v tvoji okolici so zate vzor kreposti in kako občutiš samega sebe v primerjavi z njimi? Kako daleč je tvoja krščanska vera dejansko poglobila tvojo človečnost? (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva: ‘Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove’ (Mt 21,43). To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornost ima tisti, ki je bil poklican delat v Gospodov vinograd, še posebej tisti, ki je prejel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. On je ‘kamen, ki so ga zidarji zavrgli’ (prim Mt 21,42).

Naslovljeno na vas

SLOVESNOST V CERKVI SV. MATEJA
21. septembra praznuje sv. Matej, apostol in evangelist. Slovesnost pa se obhaja navadno na najbližjo nedeljo – letos je bila ta 24. septembra. Pa smo to praznovanje zamaknili za štirinajst dni, da hkrati opravimo slovesno zahvalo Bogu in ljudem za zamenjavo velikega zvona, ki po mnenju stroke ni več primeren za uporabo, kaj šele, da bi bil uglašen z ostalima dvema.
Ob zamenjavi srednjega zvona v zvoniku župnijske cerkve z dvema novima bronastima zvonovoma, smo ga dali za župnijsko cerkev v Črenšovcih, kjer je kmalu nastopil novo poslanstvo. Mi pa smo v zameno dobili zvon z župnijske cerkve na Remšniku (krstne cerkve našega škofa Maksimilijana), kjer je kot edini zvon vse od konca druge svetovne vojne v župniji ob meji z Avstrijo opravlja svoje poslanstvo in odmeval še v sosednji državi. Zato je razumljivo, da je župljanom prirastel k srcu, a so ga odstopili, ker se zavedajo, da je bil posvečen, da dokler bo zmožen, služi češčenju Boga in poje ljudem v veselem praznovanju, kakor tudi v sivem vsakdanu in tudi v žalosti ob zadnjem slovesu. Zato bo ta zvon predstavljal tudi neko vez med župnijama.
Danes se Bogu veseli zahvaljujemo za to lepo cerkvico, ki je edina v vseh treh škofijah Mariborske metropolije posvečena temu velikemu svetniku . Zahvaljujemo se za ta zvon, ki je priromal k nam (na Remšnik je bil kot brezdomec rešen s Kočevskega, kjer so med številnimi cerkvami porušili tudi tisto, kateri je pripadal ta zvon). Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom te šmatevške cerkve, ki ste omogočili tudi to izboljšavo petja zvonov. Hvala! Hvala! Hvala!

ŽUPNIJSKO ROMANJE v OGLEJ — to soboto, 14. oktobra
»Kdor bo vztrajal do konca, bo zveličan«, nam zagotavlja Sveto pismo. Tudi mi vztrajamo in upamo, da bo v tretje poskus romanja v Oglej uspel. Romanje bo med 7. in 19. uro. Na avtobus boste lahko vstopali na običajnih mestih z startom izpred trgovine v Trnavi. Prednje sedeže dajmo na voljo tistim, ki vožnjo težje prenašajo. Prispevek je še vedno 40 evrov. Kar nekaj takrat prijavljenih romarjev sedaj na ta termin ne more na pot, zato je še nekaj prostih mest za tiste, ki se vam prej ni izšlo. Prijavite se čim prej Simonu B. na tel. Št. 041 783 952.

MAŠNI NAMENI

NED – 8.10.
27. ned. med letom
Šmatevška ned. -zamik
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike cerkve (v Šmatevžu)
Zahvala za zamenjavo velikega zvona

PON – 9.10.
Abraham in Sara
18.00 za +Marijo –oblet. in Ivana Knez

TOR – 10.10.
Danijel (Danilo), mučenec
18.00 za +Ivana –oblet. in vse Baševe
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 11.10.
Filip, diakon
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET – 12.10.
Maksimilijan Celjski, škof , mučenec
18.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)

PET – 13.10.
Edvard, kralj
18.00 za +starše Vitanc in Dobnik

SOB – 14.10.
Silvan, mučenec
7.00 odhod na romanje, sv. maša tam

NED – 15.10.
28. ned. med letom
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mihaela in Adelo Drča in Stvarnikove

V tem tednu:
Seja ŽPS v četrtek ob 19. 00 uri v Domu srečanj. Vabljeni vsi člani.

Župnijsko romanje v soboto, 14. oktobra v Oglej.

Napoved: Slovesnost zakonskih jubilejev bo v ned., 22. okt. ob 10. uri

Dežurni ministranti: Manca Glušič, Nika Ledinšek, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Magda Šalamon; II. Aljaž Lončar, Simeona Rakun
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila za 26. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« (Mt 21,28–31)

BESEDA O BESEDI

NA DELO V VINOGRAD Mt 21,28–32

V zasnovi evangeljske pripovedi se tudi današnja prilika o dveh sinovih vključuje kot ponoven pregled, kako so se ljudje odločili spričo oznanila o kraljestvu. Če priliko presojamo samo po sebi, je zelo preprosta. Imamo “ne”, ki postane “da”, in “da”, ki postane “ne”. Naslovljence pripovedi razkriva začetni stavek: “Kaj se vam zdi?”, ki smo ga hoteli, čeprav ga ni v besedilu, nadaljevati na začetku 31. vrstice s temi besedami: “Povejte mi.” Jezus pred tem dogajanjem razpravlja z velikimi duhovniki in starešinami ljudstva. Torej govori s tistimi uradnimi predstavniki ljudstva, ki s svojimi odločitvami vpletejo celotni Izrael. Usoda ljudstva v odnosu do oznanila kraljestva se odloča v njih. Večina bo poslušala njih, ne Jezusa.
V besedilu so označeni z “vi” in so postavljeni v nasprotje s cestninarji, to je z javnimi grešniki, in prostitutkami. To izrecno nasprotje predpostavlja še neko drugo nasprotje. Javni grešniki in prostitutke so tisti, ki ne spolnjujejo postave; so tisti, ki v skladu s priliko rečejo “ne”. Drugi, “vi”, so pravoverni, tisti, ki so postavi rekli “da”: to je zvesti Izrael.
Sedaj pa je nastopilo novo dejstvo, ki vpleta vse, tako tiste, ki mislijo, da so v pravem odnosu do Boga, kakor tiste, ki to niso. To novo dejstvo je dalo Janezovo oznanjevanje, ki, če uporabimo govorico prilike, zveni kot povabilo k delu v “vinogradu”, to je k spolnjevanju Božje volje. Bog vsem nalaga, naj priznajo, da so grešniki in se odprejo vdoru njegovega kraljestva v zgodovino.
Od tega ključnega trenutka naprej obeh kategorij ljudi, ki si v našem besedilu stojijo nasproti, ne moremo več soditi na temelju postave, ampak v odnosu do oznanila kraljestva. Tedaj se strani zamenjata. Tisti, ki so doslej govorili “ne”, se kesajo, se odprejo oznanilu in gredo delat v vinograd, da bi dali sadove. Tisti pa, ki so bili za “da”, niso šli v vinograd, kar dokazuje dejstvo, da niso »verjeli«. Še slabše. Celo tedaj, ko ugotovijo, da se javni grešniki in prostitutke kesajo, še naprej vztrajajo v odklanjanju. In na ta način ostanejo zunaj vinograda, ki ga Jezus imenuje “moja Cerkev” (16,18). (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

26. nedelja med letom — rožnovenska – srečanje starejših

Molitev rožnega venca

Različne molitve ljudi, ki so bili prijatelji z Bogom, nas lahko navdihnejo in nam pomagajo, da postanemo pogumnejši v pogovoru z njim. Vendar pa nobena že sestavljena molitev ni magična formula, ki bi imela vpliv že zaradi svojih besed. Bog je svoboden, in ko molimo, je zanj pomemben samo naš odnos. Najraje posluša uboge, tiste, ki prosijo s srcem, ki iščejo dobro drugega.
Molitev rožnega venca nam pomaga srečati Jezusa, Marijo, njuno življenje in nam tako pomaga vztrajati v njuni navzočnosti. Zato z zvestobo rožnemu vencu lahko prihajaš vedno bližje Božjemu srcu in lahko izprosiš vse. Toda, saj je najbrž razumljivo, Bog nam ne prešteva, koliko desetk ali celih rožnih vencev smo ali nismo zmolili na dan. Bog je vesel srca, časa, truda, ko želimo biti zares z njim in ko mu izkažemo zaupanje kot Očetu.
Molitev rožnega venca si moramo vzeti kot čas, ki ga prebijemo z Marijo. Z njo potujemo skozi Jezusovo življenje in tako premišljujemo skrivnosti vere. Ta molitev nam podarja bližino z Marijo, ker je prva lahko spremljala največjo skrivnost – Boga, ki je postal majhno dete, se prepustil našim rokam in napravil v ljubezni do nas največji korak. Bila je nevsiljivo navzoča ob svojem sinu v vseh obdobjih njegovega življenja. Na enak način je navzoča tudi v našem, če le hočemo sprejeti njeno roko, kar lahko storimo z molitvijo.
Rožni venec je tako preprosta molitev, da nam omogoča, da ga lahko molimo tudi med drugimi opravili ali pa prekinemo intenzivno delo s kratko zdravo Marijo. Tako svoje delo lahko nenehno izročam Bogu in mu dajem prvo mesto. Potem tudi rezultat pripada njemu. (po: E. Mozetič)

MOLITEV NA JESEN ŽIVLJENJA
»Ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od materinega telesa, od naročja moje matere si moj varuh, tebi velja moja hvalnica za vedno. Dal si mi videti stiske, mnoge in hude. Znova mi boš dal življenje, znova me boš vzdignil iz oceanov. Povečal boš mojo veličino, znova me boš potolažil.« (Ps 71,5-6.20-21)

Naslovljeno na vas

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz ‘najlepših jesenskih rož’ – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
Pred vsako sv. mašo je vsaj 15 minut molitve rožnega venca. Vsaj v oktobru se tej molitvi v večjem številu pridružite, pa tudi doma vsaj kakšno desetko vsak dan.

ŽUPNIJSKO ROMANJE v OGLEJ
Oglej je kraj v severni Italiji z izjemno bogato zgodovino in kulturno dediščino. Tam je bilo pomembno cerkveno središče, pod katerega je dolga stoletja spadal tudi velik del ozemlja danešnje Slovenije. Več lahko preberete v oznanilih nedelje, 2.7. št 27.
Tja smo se namenili že pred leti, ko smo poromali na otok Barbano, pa nam je zaradi prometnih zastojev zmanjkalo časa. Letos smo imeli za prvo avgustovsko nedeljo že vse pripravljeno za romanje v Oglej, tudi romarjev se je prijavilo več kot kot za en avtobus, pa je prišlo ravno en dan pred tem najhujše vremensko razdejanje, da smo morali romanje absolutno odložiti.
Zdaj pa je možno, da to uresničimo v soboto, 14. oktobra med 7. in 19. uro. Kar nekaj takrat prijavljenih romarjev sedaj na ta termin ne more na pot, zato je še dovolj prostih mest za tiste, ki se vam prej ni izšlo. Prijavite se do te srede, 4. oktobra Simonu B. na tel. Št. 041 783 952.

MAŠNI NAMENI

NED – 1.10. 
26. ned. med letom, rožnovenska
Terezija D. J., devica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Rojnik –30. dan
srečanje starejših in bolnih
Pri mašah kvatrna nabirka za bogoslov.

PON – 2.10.
Angeli varuhi
18.00 za +Jožeta in Slavko Tiselj
Začetek tedna za življenje

TOR – 3.10.
Evald, mučenec
18.00 za +Mirkota Stvarnik –oblet, sorod.
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 4.10.
Frančiški, redovni ustanovitelj
Dekanijska rekolekcija
18.00 za +Frančiško –oblet., god in Franca Rožič

ČET – 5.10. prvi čet.
Apolinarij, škof
18.00 za +Mateja Valenčaka –30. dan (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 6.10. prvi petek
Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
18.00 za +Ivana in Štefanijo Rančigaj in njune
Litanije Jezusovega srca

SOB – 7.10. prva sob.
Rožnovenska Mati Božja
18.00 za +Karola Semprimožnika
Litanije Matere Božje

NED – 8.10.
27. ned. med letom
Šmatevška nedelja -zamik
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike cerkve (v Šmatevžu)
Zahvala za zamenjavo velikega zvona

V tem tednu: POZOR! Sv. maše med tednom ob 18.00 uri do premika ure na zimski čas.

Napoved: župnijsko romanje v soboto, 14. okobra v Oglej.
Slovesnost zakonskih jubilejev bo v nedeljo, 22. oktobra ob 10. uri

Dežurni ministranti: Karin Jelen, Neža Rožič Kelenberger, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Elza Vasle; II. V Šmatevžu Lucija Blatnik, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl